| Sportcentrum Koráb
Sportcentrum KorábSportcentrum Koráb

Provozní řád areálu

Sportcentrum Koráb je veřejný sportovní areál provozovaný na soukromém pozemku soukromou společností SC KORÁB, s.r.o., která v zájmu udržení kvality a čistoty nabízených služeb stanovuje následující pravidla, která je návštěvník povinen dodržovat. Děkujeme všem našim návštěvníkům a zákazníkům za pochopení.

Obecná pravidla:

 • Provozní doba areálu:

Recepce: 8.00hod – 16.00hod

Restaurace: 11.hod do 22.00hod.

 • Provozní doba zázemí včetně šaten je od 7.45 hod. do 22.30 hod.. SC KORÁB, s.r.o. vyhrazuje jako místo určené pro odkládání veškerého oblečení, sportovních pomůcek a zavazadel (vše s výjimkou cenností) uzamykatelné skříňky v šatnách areálu. Lavice či jiná místa pro sezení v prostoru šaten a v prostorách celého areálu nejsou určena pro odkládaní jakýchkoli věcí, a to ani při převlékání a osobní hygieně návštěvníků areálu. SC KORÁB s.r.o. odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem.
 • Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky. Pro parkování jsou vyznačena parkovací stání. Provozní doba parkoviště je od 7.45 hod. do 22.30 hod.. Parkující jsou povinni respektovat pokyny bezpečnostní služby či oprávněných osob. Parkoviště není hlídáno ani střeženo, dopravní prostředky nejsou hlídány (opatrovány) před ztrátou či poškozením. Společnost SC KORÁB s.r.o. je oprávněna trvale či v určitém časovém intervalu zpoplatnit odstavení motorových vozidel na svých parkovacích plochách pro osoby, jež nevyužívají nabídky jejích služeb (sportoviště, restaurace, ubytování). V takovémto případě jsou uživatelé služeb SC Koráb povinni pro umožnění bezplatného odstavení dopravního prostředku stanoveným způsobem využití služeb prokázat. Po areálu je pohyb povolen pouze po vyznačených komunikacích.
 • Pracovník sportovního centra je oprávněn odepřít obsloužit v restauraci či na venkovní terase osobu podnapilou, osobu pod vlivem jiné návykové látky nebo osobu obtěžující ostatní návštěvníky.
 • V případě návštěvy areálu se psy je návštěvník povinen:
  • mít psa neustále na vodítku a s náhubkem
  • opatřit psa případně jiným zařízením, které zaručí bezpečnost ostatních návštěvníků
  • mít psa v dohledu tak, aby mohl v případě vzniku situace ohrožující ostatní návštěvníky okamžitě zasáhnout
  • uklízet psí exkrementy
  • v případě nedodržení výše uvedených pravidel, která se týkají pohybu psů po areálu, bude návštěvníkovi zakázán vstup do areálu a veškerý úklid a hygienická opatření budou návštěvníkovi-majiteli psa účtovány
  • dodržovat zákaz vstupu na sportoviště, dětské hřiště, do vnitřních prostor budov, kromě restaurace
 • Je zakázáno zejména:
  • odhazovat po areálu odpadky
  • znečišťovat venkovní a vnitřní prostory
  • konzumovat vlastní jídlo a pití
  • ničit, odnášet nebo přemísťovat zařízení areálu
  • kouřit ve společných prostorech, vyjma míst, která jsou označena jako kuřácká
  • rozdělávat oheň
 • V případě nedodržení uvedených pravidel bude:
  • návštěvník z areálu vykázán
  • návštěvníkovi zakázán přístup do areálu
  • zjištěna totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
  • odstraněno špatně parkující vozidlo na náklady majitele
  • vymáhána náhrada způsobené škody
Návštěvník je vždy povinen uposlechnout příkazu pracovníka sportovního centra.
Návštěvník je povinen se seznámit před započetím sportování s Provozním řádem sportoviště. Provozní řád sportoviště je k dispozici na recepci.