| Sportcentrum Koráb
Sportcentrum KorábSportcentrum Koráb

Provozní řád sportoviště

Návštěvník sportoviště:
 • návštěvník sportuje na vlastní nebezpečí
  • nedoporučujeme sportovat těhotným ženám a nemocným. V případě zdravotních potíží doporučujeme poradit se s lékařem.
 • návštěvník vstupuje na sportoviště:
  • po uhrazení poplatku
  • se začátkem uhrazeného hracího období, nikdy dříve
  • v obuvi určené pro dané sportoviště nebo povrch
  • s náčiním určeným pro daný druh sportu
  • v počtu hráčů určených pro daný druh sportu, ostatní návštěvníci mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor
  • ve sportovním oblečení, s ohledem na ostatní sportovce
  • návštěvník je povinen ihned nahlásit v recepci areálu veškeré závady sportoviště či překážky bránící řádnému užívání sportoviště (dále jen „závady“). Tato ohlašovací povinnost návštěvníka se vztahuje na závady vzniklé před započetím užívání sportoviště příslušným návštěvníkem anebo na závady vzniklé v průběhu užívání sportoviště návštěvníkem. Do doby vyřešení situace příslušným oprávněným pracovníkem sportovního centra (tímto se rozumí zejména úprava sportoviště, poskytnutí náhradního sportoviště či kompenzace) není návštěvníkovi dovoleno započít využívat sportoviště či v jeho využití pokračovat. V případě, že návštěvník nesplní tuto svou ohlašovací povinnost a bude sportoviště přes závady užívat, nenese provozovatel areálu jakoukoli odpovědnost za případnou škodu.
 • návštěvník používá sportoviště:
  • pouze pro daný sport
  • pouze po zaplacenou dobu, po ukončení uhrazeného období sportoviště okamžitě opustí
  • podle pravidel slušného chování, tak aby hlukem nebo jiným způsobem neomezoval ostatní sportovce
 • návštěvník opustí sportoviště:
  • po provedení úklidu sportoviště v případě, že součástí použití sportoviště je provedení úklidu návštěvníkem. Ten provede a pak sportoviště opustí. Úklid provádí ve svém hrazeném časovém období, nikoli v období, kdy má na sportoviště nastoupit další zákazník. Úklid provádí podle návodu viditelně umístěného na sportovišti.
 • návštěvníkovi je na sportovišti zakázáno zejména:
  • vstupovat pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky
  • odhazovat odpadky
  • provádět úpravy nebo ničit zařízení
  • používat zařízení sportoviště k jiným účelům než je určeno
  • kouřit, požívat alkohol či jiné návykové látky
  • vnášet cizí předměty – zejména sklenice a skleněné obaly, jízdní kola apod.
  • používat hadice ke kropení nebo mytí
 • doporučení pro návštěvníky:
  • v případě dotazů na vhodnost obuvi případně náčiní Vám rádi poradíme na recepci
  • z bezpečnostních důvodů nevstupujte na sportoviště se žvýkačkou
  • upozornění pro návštěvníky: v případě nedodržení nebo hrubého porušení pravidel má pracovník sportovního areálu právo:
   • ukončit hru bez náhrady
   • vykázat návštěvníka ze sportoviště, areálu
   • zakázat přístup do areálu
   • zjistit totožnost návštěvníka v součinnosti s příslušnými orgány
   • vymáhat náhradu způsobené škody

PROVOZNÍ ŘÁD PŮJČOVNY

Návštěvník má možnost zapůjčení sportovního náčiní za následujících podmínek.

 • Cena půjčovného je stanovena v ceníku služeb.
  • Půjčovné u běžného náčiní je stanoveno ceníkem.
 • Podmínky půjčovného:
  • Úhrada půjčovného.
  • Složení vratné zálohy ve výši dané ceníkem.
  • U vybraných druhů náčiní předložení dokladu totožnosti a vyplnění zápůjčního listu.
 • Cena půjčovného může být zvýšena v závislosti na pořizovací hodnotě náčiní bez uvedení v ceníku – např. zapůjčení aktuální novinky apod.
 • Půjčené sportovní náčiní je zákazník povinen vrátit nepoškozené do10-ti minut po ukončení hrací hodiny. V případě nedodržení tohoto pravidla je účtována za každou další započatou hodinu hodinová sazba půjčovného.
 • V případě poškození zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 50 % celkové ceny zapůjčeného náčiní.
 • V případě zničení zapůjčeného náčiní je stanovena pokuta ve výši 100 % celkové ceny náčiní.
 • Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem.
 • Veškeré dotazy řeší recepce areálu.

Sportovní centrum Koráb upozorňuje zákazníky, že veškeré identifikační údaje zákazníků, jež byly společnosti SC KORÁB s.r.o. poskytnuty v souladu se základní identifikací zákazníka pro účely vypůjčení sportovního vybavení nejsou ve smyslu příslušných ustanovení z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, shromažďovány či zpracovávány, ani po řádném navrácení sportovního vybavení nijak dále uchovávány.